Referenční zakázky

Obtok ČOV Kbely, Praha 19

Forma: DÚR+DSP
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2020
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Z prostoru bývalého areálu PAL Kbely odvádí dešťové vody stávající stoka DN 1600 resp. VP 1200/2000 ZCI. Tato stoka je napojena u zmíněných garáží na jednotnou kanalizaci DN 1000 ústící na ČOV Kbely. ČOV je tak v době dešťů neúměrně zatěžována dešťovými vodami z areálu. V důsledku toho byla navržena nová dešťová kanalizace, která bude odvádět kromě srážkové vody z bývalého areálu PAL Kbely také srážkové vody z přilehlého zájmového území mimo ČOV, tedy do recipientu – Vinořského potoka. Nová trasa dešťové kanalizace vyvolá přeložku stávající jednotné stoky DN1000 v úseku od šachty 267,33, kde se napojuje kanalizace DN600 z areálu fotb. hřišť Spartak Kbely až po zaústění na stávající stoku DN 400 v ulici Železnobrodská. Přeložka kanalizace povede v souběhu s plánovanou dešťovou kanalizací a dešťovou retencí. Nová dešťová kanalizace je navržena z kameninového potrubí DN 800 a DN 600, přeložka jednotné kanalizace z kameninového potrubí DN400 a přípojky z kameninového potrubí DN 200. Realizace bude prováděna standardní pokládkou v pažené rýze otevřeného výkopu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML