Referenční zakázky

Skládka odpadů Benátky nad Jizerou – rozšíření lokalita západ

Forma: studie
Zadavatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Realizace: 2019
Rozsah činností: Skládky - S
Tato projektová dokumentace je zpracována jako studie sloužící pro předběžnou definici celkového tvaru skládkového v návaznosti na předchozí etapy a určení celkového objemu pro její rozšíření bez dalšího dělení na postupné etapy. Předmětem studie je návrh technického řešení stavby po jednotlivých stavebních objektech. Zároveň tato dokumentace bude sloužit jako jeden z podkladů pro dokumentaci posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č.326/2017sb. Členění stavby na objekty: SO 01 Přípravné práce SO 02 Terénní úpravy – zemní práce SO 03 Obvodová hráz SO 04 Těsnící systém SO 05 Drenážní systém SO 06 Obvodové příkopy SO 07 Spodní drenáž SO 08 Oplocení SO 09 Provozní komunikace SO 10 Plynové studny SO 11 Výtlak výluhových vod V rámci rozšíření skládky do lokality „Západ“ budou využívány všechny stávající provozní objekty, realizované v rámci předchozích etap stavby. Jedná se o příjezdovou komunikaci, vrátnici, váhu, zpevněné plochy, zásobování vodou, likvidaci splaškových vod, napojení na zdroj el.energie, el.rozvody, osvětlení, provozní budova, jímka skládkových vod.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML