Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace ul. Ke Koh-i-nooru, Plzeňská, P 5

Forma: DSÚ
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2019
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Projekt řeší rekonstrukci stávající kanalizační stoky z kameniny DN 500, kterou je vzhledem k jejímu technickému stavu nutné rekonstruovat. Předmětem investiční akce je tedy stavební úprava kanalizace DN 500 v původní trase. Bude použito kameninové potrubí DN 500 – dl. 47,3 m. Rekonstruovaná stoka podchází příčně ulicí Plzeňskou, v dotčeném místě tedy pod čtyřproudovou komunikaci s tramvajovým pásem uprostřed.V severní části, již mimo komunikaci, kanalizace kříží kromě jiných sítí i zatrubněnou vodoteč ŽB DN 2200 - Motolský potok. Z výše uvedených důvodů je uvažováno s tím, že rekonstrukce kanalizace bude provedena raženou štolou. Stoka se nachází v hloubkách od 3,4 do 6,6 m. Pokládka kanalizace bude provedena v ražené štole. Ražení štoly bude prováděno ručně bez trhacích prací. Štola bude ražena mezi 2 stavebními šachtami. Stavební šachta SŠ1 (2,5x3,0 m) má hloubku 8,2 m, stavební šachta SŠ2 (2,5x3,0 m) má hloubku 5 m. Spád rekonstruované kanalizace je 19,9 ‰ - štola bude ražena ve shodném sklonu. Při ražbě bude současně rušena stávající kanalizace, která bude nahrazována novým potrubím DN 500. Nové potrubí nebude uloženo na dno štoly, ale z prostorových důvodů (podchod dešťové kanalizace a Motolského potoka) vyvěšeno u stropu štoly na důlní rámy. Štola bude po instalaci potrubí vyplněna betonem C12/15 nebo popílkobetonem CPS II od počvy do úrovně 150 mm pod potrubím. Následně bude potrubí obetonováno betonem C16/20 min 150 mm. Přístropí bude zalito cementopopílkem CPS II. Provádění štoly bude s nuceným podtlakovým větráním s výdechem vzdušin na volný terén. Větrací lutny budou prodlužovány s postupem čelby. Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do původního stavu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML