Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Chatová, Praha 16

Forma: DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2017
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila rekonstrukci vodovodního řadu v ulici Chatová a Strážovská. Obnova vodovodu byla provedena v rozsahu od napojení v ulici Strážovská až po koncový hydrant v ulici Chatová. Dále bude provedeno přepojení vypouštění vodovodního řadu do kanalizační šachty v ulici Chatová. Součástí obnovy je i přepojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad. Stávající vodovod vede ve vozovce, stavba se proto nachází v komunikacích a bude tak docházet k ovlivnění dopravy. Dopravní opatření jsou řešena v předchozím stupni samostatným projektem dopravně inženýrských opatření (DIO). Dotčené povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. Stavba se nachází mimo záplavové území, není třeba zajišťovat zvláštní protipovodňová opatření. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML