Referenční zakázky

Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, Praha 6

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2017
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Dokumentace řeší projekt pro územní rozhodnutí. Oblast se nachází v Praze 6 v katastrálním území Sedlec. Jedná se o ulice U Nového Suchdola, Za Hájem, Na Rybářce, U Višňovky, Suchdolská. Tyto ulice budou odkanalizovány do ulice Kamýcká. Zájmová oblast je zastavěná, jsou zde rodinné domy, bytové domy a sběrna surovin. V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněná území přírody ve smyslu zákona 114/1992 Sb. v platném znění. V současné době se zde nacházejí stávající stoky jednotné kanalizace, které je nutné rekonstruovat. V rámci rekonstrukce kanalizace dojde k oddělení splaškových a dešťových vod a tím dojde k vzniku oddílné soustavy tohoto zájmového území. Stávající stoky budou nově splaškové. Vyjímku tvoří ulice Na Rybářce-jižní část, část ulice Suchdolská-severní část a část ulice Suchdolská-jižní část, kde dojde k přespádování stávající jednotné kanalizace v původní trase. Tato kanalizace bude taktéž sloužit pouze k odvedení splaškových vod. V souběhu se splaškovou kanalizací jsou navrženy nové dešťové stoky. Součástí obnovy je zachování stávajících přípojek, které budou sloužit k odvodu splaškových vod do stávajících řadů, nově budou realizovány přípojky od jednotlivých objektů pro odvod dešťových vod do nově navržených dešťových stok. Dále budou přepojeny stávající vpusti do dešťových stok. V rámci rekonstrukce bude zrušena stoka v oblouku a odtok do Sedlecké svodnice. Stoky budou zaslepeny mezi prvními dvěma šachtami zafoukáním popílko-cementovou směsí, šachty budou zasypány. Stoky vedou v komunikaci, v chodníku i v zatravnění. Vozovky i chodníky jsou v zájmovém prostoru asfaltové. Dotčené povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML