Referenční zakázky

Obnova vodovodních řadů, ul. Chrastavská a okolí, Praha 9

Forma: DSP+DVZ
Zadavatel: PVS a.s.
Realizace: 2015
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Tato dokumentace řešila obnovu vodovodů v ulici Chrastavská, Hejnická, Dvoudílná a K Šafránce. Nacházeli se zde stávající litinové vodovodní řady DN80 - DN150, které bylo nutné rekonstruovat. Řešené území je rozděleno na severní a jižní část z důvodu přesnějšího popisu umístění jednotlivých řadů. Pomyslná hranice sever x jih je vedena podélnou osou ulice Chrastavská. Dále byla provedena obnova vypouštění jednotlivých vodovodních řadů do příslušné kanalizační šachty. Vysazení šachty je součástí akce "Rekonstrukce kanalizace ulice Chrastavská a okolí", která bude prováděna souběžně s touto akcí. Součástí obnovy je i přepojení všech veřejných částí stávajících vodovodních přípojek. V několika místech bylo třeba trasy přípojek upravit, například kvůli změně trasy vodovodu nebo šachtě a některé nepoužívané byly zrušeny. Hydranty na nových řadech byly provedeny v obdobném umístění a stejném počtu jako na rušených řadech. Součástí dokumentace bylo také DIO (soubor dopravně-inženýrských opatření), rozpočet a geotechnický monitoring.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML