Referenční zakázky

Obnova vodovodního řadu, ul. Břečťanová, Praha 10

Forma: DÚR
Zadavatel: PVS, a.s.
Realizace: 2018
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS, Inženýrská činnost - IC
Projekt řeší obnovu vodovodního řadu v ulici Břečťanová. Jedná se o zastavěnou oblast, která se nachází na Praze 10 v katastrálním území Záběhlice. Ulice Břečťanová začíná křižovatkou s ulicí V Korytech, dále se kříží s ulicí Hyacintová a po dalších cca 27m končí jako ulice slepá. Řešený úsek pokračuje dále kolem v chodníku vedoucím mezi poliklinikou a základní školou a končí v křižovatce s ulicí U Zahradního města. V současné době se v zájmové oblasti nachází vodovodní řad DN150L z roku 1964. Řad je dožilý, inkrustovaný a vykazuje zvýšenou poruchovost. S ohledem na plánovanou plošnou obnovu povrchů v ulici Břečťanová bylo navrženo v koordinaci s TSK provést rekonstrukci vodovodního řadu v délce necelých 290 m. Obnova vodovodu bude provedena v rozsahu od napojení v ulici V Korytech až po napojení nově vysazeného uzlu v ulici U Zahradního města. Součástí obnovy je i přepojení stávajících vodovodních přípojek na vodovodní řad. Stavba se nachází v komunikacích a bude tak docházet k ovlivnění dopravy. Navržená trasa by měla zasáhnout pouze jeden jízdní pruh, takže by doprava v zájmové oblasti neměla být zcela zastavena. Dotčené povrchy budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML