Referenční zakázky

Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Černý Most II

Forma: DUP
Zadavatel: Kolektory Praha, a.s.
Realizace: 2017
Rozsah činností: Inženýrské sítě - IS
Projektová dokumentace řeší opravu odvodnění kolektorových šachet v lokalitě Černý Most, kolek-tor Černý Most II – stavba 1 a 2. Systém kolektorů tvoří chodby, které propojují jednotlivé lomové a spojné šachty. Chodby jsou vyspádovány do šachet, kde jsou v podlaze provedeny sběrné jímky. Do jímek jsou zaústěna také vypouštěcí potrubí vodovodů (odkalení) a potrubí od zchlazovacích souprav UT. Jímky jsou odvodněny samostatnou kanalizační přípojkou do veřejné splaškové nebo jednotné kanalizace. Přípojka je ukončena v jímce kolenem P150 (90°) plnícím funkci zápachové uzávěrky. Ve směru odtoku ze šachty navazuje kalové nebo vodárenské šoupě (trvale uzavřené) otevíratelné jak z prostoru kolektorové šachty, tak i z povrchu. Cílem je obnova funkčnosti stávajících jímek, které v kolektorech akumulují vodu z vypouštění vodovodů a teplovodů při technologických odstávkách apod. a vodu kondenzovanou na povrchu porubí vedoucích v kolektorech (odvodnění kolektoru).

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML