Referenční zakázky

Rekultivace skládky TKO "Řídká Blana" - II.etapa

Forma: DSP
Zadavatel: OK Projekt s.r.o.
Realizace: 2016
Rozsah činností: Skládky - S, Rekultivace - R
Účelem dokumentace je realizace stavby druhé etapy rekultivace skládky TKO „Řídká Blana“. Skládka je situována v oploceném areálu ve vytěženém prostoru bývalého hliníku bývalého n.p. Calofrig, cca 2 km severovýchodním směrem od obce Zliv. Cílem rekultivace je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami a jejich odvádění do jímky skládkových vod. Podmínkou pro splnění účelu stavby je realizace takových technických opatření, které zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím se minimalizuje množství skládkových vod, které jsou v současné době vázány ve skládkovém tělese. Odvedení povrchových vod z okolí je zajištěno obvodovým příkopem vybudovaným kolem tělesa skládky, terénní deprese na západní a jihovýchodním okraji zamezují přítoku povrchových vod z okolního terénu do prostoru skládky. Obvodové příkopy jsou svedené do bezejmenné povrchové vodoteče (terénní deprese) mimo těleso skládky. Následně bude těleso skládky rekultivováno na místě a začleněno do krajiny. Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a respektuje výsledky dosud provedených průzkumných prací a monitoringu podzemních a povrchových vod.

Loga: ISO certifikace
Interprojekt odpady s.r.o.
Heleny Malířové 11/282
169 00 Praha 6
Telefon: +420 233 081 999
Fax: +420 233 081 988

E-mail:

Interprojekt odpady s.r.o.

Projektování skládek a odkališť / Sanace a rekultivace
Vodovody / Kanalizace / Inženýrské sítě

Interprojekt odpady s.r.o.:     +420 233 081 985      
Copyright (©) 2008- INTERPRO ODPADY s.r.o.
CSS && XHTML